Komisionářská smlouva

Komisionářská smlouva

Tato komisionářská smlouva ( dále jen ,, smlouva´´) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

 

Komitentem je:

Jméno, příjmení:     Lavenetti Group s.r.o.

IČ: 06285643 DIČ: CZ06285643

Adresa: Těšenov 34, Horní Cerekev, 394 03

Telefon: +420 733 757 937

E-mail:  jim-textil@seznam.cz

Dále jako ,, Komitent ´´

 

A

 

Komisionářem je

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo, IČ:

Trvalé bydliště:

Adresa provozovny:

Telefon:

E-mail:

Dále jen ,,Komisionář ´´

 

 

 

 

Komitent a komisionář dále též jako ,,Smluvní strany´´ a každý jednotlivě jako ,,Smluvní strana´´.

Smluvní strany ujednávají následující:

 1. Komisionář se touto Smlouvou zavazuje, že bude vlastním jménem prodávat zboží, které mu poskytne komitenta. Komisionář se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou vyplatit Komitentovi cenu získanou za každé prodané a do komise svěřené zboží podle dále dohodnutých pravidel.
 2. Komisionář je oprávněn samostatně stanovit prodejní cenu a nabízet zboží podle pravidel stanovených v této smlouvě.
 3. Zbožím se rozumí textil a zboží které je uvedeno v dodacím listě a je označeno speciální etiketou s unikátním kódem, který slouží k určení ceny pro vyúčtování.
 4. Zboží je k prodeji je poskytnuto na dobu 21 dnů od podepsání dodacího listu.
 5. Komisionář může zboží prodávat za cenu, kterou uzná za vhodnou.
 6. Komitentovi je vyplacena cena za zboží, která je uvedena na dodacím listě.
 7. Komisionář je povinen zboží vrátit v dohodnutém termínu a to řádně zabalené a se zpětným dodacím listem. V případě, že některé zboží nebude mít unikátní etiketu, nebude toto zboží uznáno jako vrácené a bude účtováno jako prodané. Komitent má pořízené veškeré fotografie poskytnutého zboží pro komisionáře. Při vrácení zboží může být provedena namátková kontrola, zda-li je zboží které je vrácené skutečně to zboží, které bylo komisionáři poskytnuto. V případě, že dojde k odhalení záměrné záměny, může komitent požadovat úhradu veškerého zboží, které bylo komisionáři poskytnuto. Dále je za tuto činnost  komitent oprávněn žádat úhradu ve výši  5000,- Kč ( slovy: pěttisíckorunčeských )
 8. Náklady spojené s doručením zbožím jsou rozděleny následujícím způsobem.
  Dovoz do 20 km od sídla komitenta zdarma. Poštovné při odeslání zboží ke komisionáři hradí komitent. Poštovné při vrácení zboží ke komitentovi hradí komisonář. Pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
 9. Komisionář je povinen o poskytnuté zboží pečovat a chránit jej.Komisionář odpovídá komitentovi za škodu na věcech mu svěřených do prodeje podle ust. Paragraf 2426 občanského zákoníku.
 10. Zboží je po celou dobu komise v majetku komitenta.
 11. Komitent může kdykoliv, pokud zjistí závažné důvodu, zboží komisionáři odebrat a provést vyúčtování.
 12. Vyúčtování a následná fakturace proběhne pro převzetí zboží od komisionáře. Následně bude zaslána faktura na e-mail uvedený v této smlouvě, se splatností 10 dnů.
 13. Komitent se zavazuje poskytnout komisionáři veškeré informace, podklady a doklady pro řádné splnění povinností z této smlouvy.
 14. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 15. Komitent může smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí na adresu uvedenou výše.
 16. Komisionář může smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí na adresu uvedenou výše.
 17. Výpověď smlouvy nabude účinnosti posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena druhé smluvní straně.
 18. Jakmile dojde k zániku této smlouvy, je komisionář povinen vrátit komitentovi dosud neprodané zboží svěřené mu na základě této smlouvy a do to 3 kalendářních dnů od zániku této smlouvy.
 19. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. Paragraf 2455 a následující zákon číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu.
 20. Tato smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.
 21. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis této smlouvy.
 22. Každá ze smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této smlouvy.
 23. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi smluvními stranami.
 24. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.

 

Na důkaz čehož smluvní strany připojují své podpisy.

 

 

Komitent

V :                                                     , dne: